Krytá cesta

Krytá cesta

Krytá cesta

Krytá cesta představovala základní prvek vnějšího opevnění před hlavním příkopem, odkud obránci krytí vyzděnou předprsní měli vést palbu ručními zbraněmi na nepřítele přibližujícího se po kolišti. Krytá cesta obíhala pevnost na povrchu a vedla po vnější straně hradebního příkopu, tzv. kontreskarpě kolem Horní pevnosti a také v Korunní hradbě. Šířka od hrany kontreskarpy ke zvýšenému banketu a vyzděné předprsni činila 9 metrů. Pokud se pevnost připravovala na obléhání, byla předprseň doplněna o palisádu na ochranu proti palbě nepřítele.

Ochranu obráncům poskytoval vnější val, tzv. glacis (koliště) a také příčné valy – traverzy s klenutými průchody doplněnými malými příručními sklady munice. Krytá cesta půdorysně připomínala kotouč pily, jejíž pomyslné zuby vytvářely vbíhající a ven vybíhající úhly před špicemi bastionů a ravelinů. Svah, který navazoval po celém obvodu pevnosti na krytou cestu se nazýval glaciskoliště. Dosud jsou patrné terénní hrany rozdělující plochu koliště do jednotlivých pásů. Ve vybíhajících úhlech kryté cesty se nacházela dělová postavení. Dodnes můžeme mnohé z nich spatřit. Ve vbíhajících úhlech se většinou budovala shromaždiště vojska neboli zbrojiště (place d´arme, Waffenplatz).

Prvky bastionového opevnění

Prvky bastionového opevnění